Các ngày lễ hội

 Lễ hội thường diễn ra trong 3 ngày (10 - 11 - 12 tháng 2 âm lịch), suốt cả ngày cả đêm.

Tổ chức 4 ngày, từ ngày 17 đến 20 tháng 2 âm lịch.

Tổ chức 3 ngày, từ ngày 16 đến 18 tháng 10 âm lịch.

Lễ hội Nghinh Ông đình Thắng Tam được tổ chức vào ngày 16, 17, 18 tháng 8 âm lịch hàng năm.